Vanliga frågor

Kapitel I - Typer av DPF-maskiner / Teknik / Att välja en DPF-maskin

DPF Otomatic-maskinerna utmärker sig genom att ha en 3-stegs hybridrengöringsmetod, jämfört med de enstegsmetoder som används av konkurrenterna. Denna avancerade metod kombinerar både våt- och torrrengöringstekniker, och 2024 har den förbättrats ytterligare med en AI-algoritm för överlägsen rengöringseffektivitet.

Ja, Otomatics DPF-maskiner är konstruerade för global användning, med framgångsrik driftsättning på kontinenter som Europa, Nordamerika och Australien. Dessa maskiner omfattar både den pneumatiska metod som är populär i USA och den europeiska hydrodynamiska metoden och erbjuder mångsidig anpassningsförmåga till olika typer och former av DPF-filter i fordon över hela världen, tack vare deras omfattande utbud av anslutningsadaptrar.

Ja, Otomatic erbjuder direktförsäljning över hela världen, och maskinerna kan också köpas via försäljningsagenter som samarbetar med Otomatic. Företaget utökar kontinuerligt sitt globala nätverk av försäljningsagenter för att underlätta tillgången till sina produkter.

Varje Otomatic-maskinmodell är fullt utrustad med alla nödvändiga rengöringsfunktioner för DPF-rengöring. Vid köp av en maskin får våra kunder ett komplett startpaket som säkerställer att de har allt som behövs för att omedelbart börja med DPF-rengöring.

Genom att investera i ytterligare funktioner från Otomatic kan du öka maskinens användbarhet, minska operatörens arbetstid, eliminera manuellt arbete och förbättra arbetsförhållandena. Dessa uppgraderingar är utformade för att optimera rengöringsprocessen ytterligare.

Ja, det gör vi. Otomatic erbjuder en rad olika maskiner, från budgetvänliga modeller från 16 500 EURO till avancerade AI-baserade maskiner för 46 000 EURO, som tillgodoser olika ekonomiska möjligheter.

Otomatic har tagit fram en omfattande guide, "Before You Buy a DPF Machine", som finns tillgänglig på flera språk på vår hemsida, för att hjälpa kunderna att göra välgrundade val utifrån sina specifika behov.

Turkiska DPF-maskiner har ofta inte avancerad teknik för att rengöra DPF, de kan betraktas som enkla högtryckstvättar som inte tar hänsyn till de unika kraven för DPF, vilket leder till otillräcklig rengöring och filtrering.

I ett DPF-maskinsystem med sluten krets är korrekt filtrering avgörande eftersom rengöringsvätskan återanvänds. Otomatic tillhandahåller överlägsen filtrering för att förhindra att monoliten rör sig inom DPF-huset.

Otomatic använder filterpatroner avsedda för DPF-filter, som effektivt tar hand om föroreningar som sot, aska och oljor, till skillnad från generella filter som används av konkurrenterna.

Konkurrenterna använder sig ofta av generiska lösningar som påsfilter, ljusfilter eller luftfilter för lastbilar, vilket visar på bristande specialkunskaper och äventyrar rengöringseffektiviteten.

Den hydrodynamiska våtrengöringsmetoden är mycket uppskattad för sin effektivitet och överträffar pneumatisk blåsning, ultraljudstvätt och termiska rengöringsmetoder.

Ja, Otomatics hybridmetod kombinerar hydrodynamiska och pneumatiska metoder och erbjuder en heltäckande rengöringslösning genom att säkerställa att alla rester avlägsnas, inklusive de som uppstår vid avdunstning av vatten.

AI-automatisering minimerar operatörens engagemang genom att välja och justera rengöringsparametrar i realtid, vilket förenklar processen till att bara installera DPF och trycka på start, vilket förbättrar effektiviteten och precisionen.

Kapitel II - DPF-maskinens drift / Tekniska frågor

För Otomatics DPF-maskiner som inte är utrustade med AI erbjuder Otomatic en intuitiv operatörspanel med pekskärm som gör det möjligt att ställa in individuella rengöringsprogram och justera dem efter behov. Operatören måste installera DPF i maskinens hytt, välja önskat program via pekskärmen och trycka på start. AI-utrustade maskiner automatiserar denna process och kräver endast installation av DPF och tryck på startknappen, medan AI justerar rengöringsparametrarna för optimala resultat.

Regelbundet underhåll av en Otomatic DPF-maskin omfattar kontroll och byte av filterpatroner vid behov, kontroll av att rengöringsvätskan har rätt nivå och renhet samt allmän inspektion av maskinens komponenter med avseende på slitage. Detaljerade underhållsscheman och procedurer finns i maskinens användarhandbok.

I Otomatics DPF-maskiner som inte är utrustade med AI kan operatörerna manuellt justera rengöringsparametrarna via den intuitiva pekskärmspanelen och ställa in enskilda program efter behov. För AI-utrustade maskiner är AI utformat för att automatiskt välja och justera rengöringsparametrarna för optimal rengöring, men avancerade användare har möjlighet att manuellt åsidosätta dessa inställningar vid behov. Försiktighet rekommenderas när man gör manuella justeringar för att undvika att rengöringseffektiviteten äventyras.

AI-algoritmen i Otomatic-maskinerna analyserar DPF:s tillstånd och dess föroreningsnivå och väljer sedan den mest effektiva rengöringscykeln. Den övervakar kontinuerligt rengöringsprocessen och gör realtidsjusteringar av parametrar som vätsketryck och temperatur för att säkerställa en grundlig och effektiv rengöring.

Otomatics DPF-maskiner är utrustade med flera säkerhetsfunktioner, inklusive nödstoppsknappar, automatisk avstängning i händelse av systemfel och skyddsåtgärder för att förhindra övertryck och överhettning. Dessa funktioner garanterar operatörens säkerhet och maskinens och DPF:s integritet under rengöringsprocessen.

Den 3-stegs hybridrengöringstekniken för DPF integrerar pneumatisk rengöring som det första steget, där tryckluft används för att blåsa ut lös sot och aska. I det andra steget, hydrodynamisk rengöring, används högtrycksvatten för att rensa bort eventuella kvarvarande partiklar. I det sista steget, termisk rengöring, används heta tryckluftspulser för att rengöra filtret. Denna metod förhindrar avdunstning av smutsigt sköljvatten inuti DPF-kanalerna, vilket säkerställer att filtret rengörs fullständigt och återställs till sin optimala funktion.

Otomatics maskiner är konstruerade för att avlägsna ett brett spektrum av föroreningar från DPF, inklusive sot, aska och oljerester. Kombinationen av våt- och torrrengöringsmetoder, tillsammans med exakta AI-styrda parametrar, gör det möjligt att effektivt avlägsna även de mest envisa avlagringarna.

Otomatics maskiner är mångsidiga och kan rengöra de flesta typer och storlekar av dieselpartikelfilter. Extremt stora eller unikt formade DPF kan dock kräva särskild hantering eller särskilda adaptrar.

En typisk rengöringscykel i en Otomatic-maskin varierar beroende på graden av förorening och den specifika DPF-modellen, men sträcker sig i allmänhet från 30 minuter till några timmar. Maskinens AI eller manuella inställningar optimerar cykeltiden för att säkerställa effektiv rengöring utan onödiga fördröjningar.

Ja, Otomatic-maskiner kan generera detaljerade rapporter om rengöringsprocessen, inklusive föroreningsnivåer före och efter rengöringen, använda rengöringsparametrar och rengöringens övergripande effektivitet. Dessa rapporter kan användas för kvalitetssäkring och efterlevnad.

Nej, samtidig rengöring och torkning i samma kabin är inte möjligt med Otomatics maskiner. Den teknik och process som Otomatic använder bygger på distinkta steg för att maximera effektiviteten i varje steg. Denna sekventiella metod säkerställer att varje filter får en grundlig rengöring följt av korrekt torkning, vilket undviker de komplikationer som samtidiga processer kan medföra.

Torkningsprocessen sker vid en konstant temperatur på 130 grader Celsius. Torktiden bestäms främst av DPF:s storlek och typ, där filter från personbilar vanligtvis tar kortare tid jämfört med filter från kommersiella fordon. Processen är optimerad för effektivitet, men genom att dränera bort överflödigt vatten och använda tryckluft kan torktiderna förkortas ytterligare, särskilt för större eller mer genomblöta filter.

Spolvattnet bör bytas ut minst en gång per kvartal, men detta kan ske oftare beroende på hur mycket maskinen används och hur mycket föroreningar som avlägsnas. Regelbundet byte säkerställer att rengöringslösningen förblir effektiv.

Filtreringspatronerna bör bytas ut ungefär efter rengöring av 50 DPF. Detta är dock en allmän riktlinje, och den faktiska frekvensen kan variera beroende på mängden och typen av föroreningar som avlägsnas. Operatörerna bör övervaka patronernas prestanda och byta ut dem vid behov för att bibehålla rengöringseffektiviteten.

Operatörerna kan identifiera behovet av patronbyte genom ökade differenstryckavläsningar, vilket indikerar att patronerna närmar sig eller har nått sin kapacitet. Regelbunden övervakning hjälper till att säkerställa att rengöringsprocessen förblir effektiv och att maskinen arbetar inom sitt optimala prestandaområde.

I stort sett alla DPF-filter är lämpliga för rengöring, förutsatt att de inte har utsatts för mekaniska skador. Filter med intakta keramiska kärnor som inte har skadats av sprickor eller andra fysiska skador kan rengöras effektivt. Det är viktigt att bedöma varje filter före rengöringsprocessen för att säkerställa att det är en lämplig kandidat för återställning.

Installationstekniken varierar beroende på maskinmodell men omfattar i allmänhet säkra fästmetoder som tar hänsyn till de olika formerna och storlekarna på DPF-filtren. För AI-maskiner innebär installation av DPF-filter i hytten att anslutningsadaptrar fästs samtidigt på båda sidor av DPF-filter.

För DPF från kommersiella fordon använder Otomatic en specialiserad kammardapter för lastbilar, utformad för att hantera DPF av stora storlekar och olika former.

Katalysatorer installeras med enkla metoder som kan innebära användning av koniska gummiadaptrar för att säkerställa en god passform. För större eller tyngre omvandlare rekommenderas mekanisk hjälp, t.ex. en avlastningsvagn, för att underlätta hantering och installation.

Ja, en extern luftkompressor krävs för att förse maskinen med tillräckligt med tryckluft. En kompressor med en minsta tankstorlek på 200 liter rekommenderas för att säkerställa tillräckligt luftflöde för rengörings- och torkningsprocesserna.

Ånga som genereras under rengöringsprocessen släpps ut genom ett ventilationssystem, som kan omfatta en frånluftsfläkt och extern ventilation. Detta system säkerställer att ångan effektivt avlägsnas från hytten, så att en torr och säker driftsmiljö bibehålls.

Otomatic strävar efter att tillhandahålla en omfattande uppsättning anslutningsadaptrar med varje maskin, som täcker ett brett spektrum av DPF-typer och storlekar. Denna omfattande uppsättning stödjer rengöring av olika filtermodeller, med löpande uppdateringar och tillägg som återspeglar ny marknadsutveckling.

Maskinens integrerade sensorer, inklusive mätning av baktryck, ger feedback i realtid om rengöringens effektivitet. Om baktrycket minskar till acceptabla nivåer är filtret noggrant rengjort och klart för återinstallation.

Fullständig torkning är avgörande för att säkerställa att ingen fukt finns kvar, vilket kan leda till att sot och aska fastnar eller andra problem när filtret åter tas i drift. Korrekt torkning bekräftar att rengöringsprocessen är slutförd och att DPF-filtret är redo för service.

Okontrollerad applicering av för högt spolvätsketryck och luftpulser kan skada den keramiska kärnan. Otomatics maskiner har flödesreglerande inverters och säkerhetsventiler för att förhindra sådana skador.

Kapitel III - Service och garanti

Ja, Otomatic konstruerar sina DPF-maskiner med användarvänligt underhåll i åtanke. Merparten av rutinunderhållet och vissa mindre reparationer kan utföras självständigt av maskinoperatören. Otomatic tillhandahåller detaljerade manualer och onlineresurser för att vägleda användarna genom dessa processer, vilket säkerställer att underhållet av din maskin är enkelt och hanterbart.

Otomatic ser till att alla nödvändiga delar för underhåll och reparationer av din DPF-maskin finns lätt tillgängliga. Detta åtagande att tillhandahålla originaldelar och kompatibla delar bidrar till att upprätthålla maskinens prestanda och livslängd. Operatörer kan beställa dessa delar direkt från Otomatic eller via auktoriserade återförsäljare, vilket säkerställer att endast kvalitetskomponenter används för underhåll och reparationer.

Om din Otomatic DPF-maskin kräver service utöver grundläggande underhåll samarbetar Otomatic med ett nätverk av serviceagenter i olika regioner. För att initiera en serviceförfrågan, kontakta Otomatics kundserviceavdelning med en detaljerad beskrivning av problemet. De kommer att vägleda dig till närmaste serviceombud som kan utföra professionella reparationer och se till att din maskin hanteras av experter som är bekanta med Otomatics teknik.

Standardgarantin för Otomatics DPF-maskiner täcker eventuella tillverkningsfel och driftstörningar som uppstår under normala användningsförhållanden under en period på 1 år från inköpsdatumet. Garantin omfattar delar och arbete för reparationer som utförs av auktoriserad servicepersonal.

Otomatics kundtjänst finns tillgänglig för att hjälpa dig med alla tekniska frågor eller problem som du kan tänkas stöta på med din DPF-maskin. Supporten är tillgänglig via flera kanaler, inklusive telefon, e-post och, i vissa fall, livechatt på deras webbplats. Detta team är utrustat för att erbjuda felsökningsråd, underhållstips och allmän vägledning för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av din Otomatic-maskin.

När standardgarantiperioden har löpt ut fortsätter Otomatic att erbjuda support och servicealternativ via sitt servicenätverk. Även om avgifter tillkommer för delar och tjänster som utförs efter garantiperioden, säkerställer Otomatics engagemang för kundnöjdhet att du har tillgång till expertsupport och originaldelar för att hålla din maskin i optimalt skick.

Otomatic prioriterar tillgången på reservdelar för att minimera eventuell stilleståndstid för din DPF-maskin. Originaldelar är tillgängliga via direktbeställningar från Otomatic eller auktoriserade återförsäljare, vilket säkerställer att du snabbt kan få de komponenter som krävs för underhåll eller reparationer.

Otomatics DPF-maskiner är konstruerade för enkel installation, vilket eliminerar behovet av professionell installation på plats. De inledande installationsprocedurerna, som att fylla vattentanken, tillsätta rengöringsmedel och ansluta till elnätet, är så enkla att de kan utföras av användaren själv. Otomatic erbjuder onlineutbildningar för att göra nya ägare bekanta med hur deras maskiner fungerar, vilket säkerställer en smidig start.

Det primära språket för service och support är polska och engelska, men Otomatic använder moderna kommunikationsverktyg med möjlighet till språköversättning. På så sätt kan Otomatic erbjuda teknisk support och serviceassistans på flera språk, tillgodose en global kundbas och se till att användarna får den hjälp de behöver på det språk de föredrar.

Kapitel IV - DPF-affären - Möjligheter och krav

Ja, det finns fortfarande utrymme för nya DPF-tjänster eftersom marknaden fortsätter att växa varje år. Intressant är att ökningen av tjänsteleverantörer ökar intresset för tjänster på grund av dess popularisering och tillgänglighet. Trots trenden mot elektrifiering av fordon förväntas marknaden för DPF-filter fortsätta att växa, vilket belyser pågående möjligheter för nya aktörer inom tjänstesektorn.

Den globala marknaden för dieselpartikelfilter (DPF), som värderades till 12,8 miljarder USD år 2022, förväntas nå 35,2 miljarder USD år 2032, med en CAGR på 10,8% från 2023 till 2032. Europa leder med över en tredjedel av marknadsandelen 2022. Den nordamerikanska marknaden är bara något mindre än den europeiska, vilket återspeglar regionens robusta efterfrågan på renare dieselteknik. Asien och Stillahavsområdet förväntas ha den snabbaste tillväxten, drivet av stränga miljöstandarder och det ökande behovet av effektiva dieselmotorer.

Ja, DPF-rengöringstjänster (dieselpartikelfilter) har verkligen en lovande framtid. Trots den globala trenden mot elektrifiering av fordon kommer dieseldrivna fordon att fortsätta vara en viktig del av transportsektorn under överskådlig framtid. Detta beror på dieselmotorernas effektivitet, hållbarhet och lämplighet för tunga fordon och långdistanstillämpningar, vilket säkerställer en fortsatt efterfrågan. Följaktligen kommer behovet av DPF-rengöringstjänster att förbli stort eftersom dessa fordon kräver regelbundet underhåll för att uppfylla stränga miljöutsläppsnormer, vilket förstärker betydelsen och den potentiella tillväxten på marknaden för DPF-rengöring.

För att starta en DPF-rengöringstjänst behöver du en DPF-rengöringsmaskin, ett utrymme på cirka 30 kvadratmeter med ventilation, ett registrerat företag och en positiv attityd.

Marknaden för DPF-tjänster är ganska fragmenterad. En betydande andel innehas av specialiserade servicecenter som uteslutande fokuserar på DPF-rengöring och erbjuder gratis hämtning och leverans till lokala bilverkstäder. Dessutom finns det bilverkstäder som äger en DPF-rengöringsmaskin för eget bruk och som ibland tillhandahåller rengöringstjänster till andra vänliga verkstäder. Denna mångfald i tjänsteutbudet tillgodoser olika kundbehov, vilket gör flexibilitet och specialisering till nyckelkomponenter i en framgångsrik affärsmodell för DPF-tjänster.

Ja, marknaden för vagnparker upplever en dynamisk tillväxt när det gäller användningen av DPF-rengöringstjänster. Alla tunga och lätta kommersiella fordon är utrustade med dieselpartikelfilter. För vagnparksägare med över 100 fordon är det kostnadseffektivt att köpa en DPF-rengöringsmaskin. De som har ett mindre antal fordon tenderar att använda lokala DPF-rengöringstjänster. Denna trend understryker det kritiska behovet av DPF-underhåll i olika skalor av vagnparksverksamhet.

Framgång på en konkurrensutsatt marknad beror på ditt engagemang och din strategi. Att enbart konkurrera med priset är kanske inte den bästa strategin. En mer effektiv strategi är att erbjuda rengöringstjänster med hjälp av ny hybridteknik - DPF Hybrid. De flesta av dina potentiella kunder använder för närvarande den allmänt tillgängliga hydrodynamiska våtrengöringstekniken. Att erbjuda både våt- och torrrengöring kan fungera som ett övertygande försäljningsargument och särskilja dina tjänster på marknaden.

Intäkterna från en DPF-service kan variera kraftigt. Med driftskostnader för rengöring av ett DPF-filter på ca 10 EURO och serviceavgifter på mellan 100 och 250 EURO finns det en betydande vinstmarginal.

Viktiga faktorer är affärsvolymen, din prisstrategi, driftskostnader och konkurrenssituationen i ditt område.

Genom att säkra kontrakt med ägare av fordonsparker, bilda partnerskap med bilverkstäder och erbjuda direkttjänster till enskilda fordonsägare kan man skapa en stabil kundbas

Ja, genom att använda avancerad rengöringsteknik som DPF Hybrid-metoden kan du förbättra ditt tjänsteutbud och potentiellt öka din inkomst genom att locka fler kunder som letar efter överlägsna rengöringslösningar.

Ja, så länge de inte är mekaniskt skadade.

Du kan vanligtvis erbjuda en 12-månaders garanti på rengöringens effektivitet. Det är viktigt att förstå att ett DPF-filter fungerar som en behållare för föroreningar. Ditt ansvar är att rengöra det utan att orsaka någon skada under processen, och det är där garantin för rengöringseffektivitet gäller. Efter det beror DPF-filtrets effektivitet och livslängd till stor del på fordonets skick. Därför är det en vanlig myt och ett missförstånd att erbjuda en garanti för DPF-filtrets effektivitet baserat på körning av ett visst antal kilometer.

Förutom DPF-rengöring kan ett servicecenter utrustat med en Otomatic-maskin även erbjuda rengöringstjänster för fordonskatalysatorer. Dessutom kan du erbjuda mindre reparationer som t.ex: - Byte av sensorer, - Underhåll och service av stålhöljet, - Reparation av de keramiska delarna i filtret eller katalysatorn. Dessa kompletterande tjänster kan förbättra ditt tjänsteutbud och göra ditt center till en helhetslösning för underhåll av avgasreningssystem.

Ja, Otomatic utökar aktivt sitt globala nätverk av försäljningsagenter för DPF-maskiner. Företaget välkomnar personer och företag med erfarenhet av utrustning för fordonsverkstäder, regenerering av fordonsdelar och grossistförsäljning av fordonsdelar. De som är intresserade av nya affärsmöjligheter bör fylla i och skicka in det ansökningsformulär som finns på Otomatics webbplats för granskning och eventuellt samarbete.

sv_SESwedish
LinkedIn Facebook intresse Youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse Youtube Twitter Instagram