Předpověď trhu se službami čištění DPF filtrů v roce 2024

1. Budoucnost vozidel se vznětovými motory

Navzdory zrychlujícímu se trendu elektrifikace v automobilovém průmyslu se očekává, že vozidla se vznětovými motory si udrží své postavení na evropském trhu po dobu příštích 10-15 let. Tato trvalá přítomnost je do značné míry způsobena současnou převahou vozidel se vznětovými motory v různých odvětvích, včetně komerční dopravy a soukromého použití, kde jsou ceněny pro svou palivovou účinnost a schopnost dojezdu na dlouhé vzdálenosti. V důsledku toho bude trvale existovat poptávka po údržbářských službách, zejména po čištění filtrů pevných částic (DPF), které jsou klíčové pro snižování emisí a udržování dobrého stavu motoru.

Životnost a spolehlivost vznětových motorů spolu s postupným přechodem spotřebitelů na elektrická vozidla zaručují, že vznětová technologie v blízké budoucnosti nezastará. Zdokonalení dieselové technologie navíc vedlo k čistším a účinnějším motorům. Aby však tato vozidla splňovala přísné ekologické normy, jsou závislá na funkčních systémech DPF, které vyžadují pravidelnou údržbu. Poptávka po službách čištění filtrů pevných částic (DPF) zdůrazňuje klíčovou roli specializované údržby při prodlužování životnosti a zvyšování výkonnosti vozidel se vznětovými motory v době přechodu na udržitelnější způsoby dopravy.

S tím, jak svět směřuje k ekologičtější budoucnosti, se role vozidel s dieselovým motorem mění, ale nekončí. Přechod na plně elektrický vozový park si vyžádá určitý čas, který bude odrážet potřebu rozvoje infrastruktury, cenové dostupnosti a přizpůsobení spotřebitelských návyků. Do té doby budou dieselová vozidla i nadále sloužit významnému segmentu evropského trhu, což zajistí stálou poptávku po službách čištění DPF filtrů. Tento scénář poukazuje na složitou cestu k elektrifikaci, přičemž dieselová technologie bude i nadále hrát klíčovou přechodnou roli při slaďování současných potřeb s budoucími environmentálními cíli.

2. Rostoucí hrozby pro životní prostředí - klíčový faktor

Zvýšené povědomí o životním prostředí a přísnější emisní předpisy vedou ke zvýšenému dohledu nad vozidly se vznětovými motory. Tyto zpřísněné předpisy paradoxně podporují růst trhu se službami čištění filtrů pevných částic (DPF). Tato dynamika je způsobena především zásadní úlohou, kterou filtry DPF hrají při snižování emisí pevných částic ze vznětových motorů, což je v souladu s celosvětovým úsilím o zmírnění znečištění životního prostředí a ochranu kvality ovzduší.

Se zpřísňováním emisních norem se zvyšuje potřeba pravidelné a účinné údržby DPF filtrů. Od majitelů vozidel s dieselovými motory se stále častěji vyžaduje, aby jejich vozidla splňovala ekologické předpisy, což zvyšuje poptávku po specializovaných službách čištění DPF. Tyto služby pomáhají nejen udržet soulad s předpisy, ale také zlepšit výkonnost vozidla a spotřebu paliva, které jsou ovlivněny zanesenými nebo špatně fungujícími DPF filtry.

Zvýšené ekologické povědomí spotřebitelů a podniků navíc ovlivňuje nákupní rozhodnutí a postupy údržby. Stále více se upřednostňují služby, které přispívají k ekologické udržitelnosti, včetně čištění DPF filtrů, které má přímý vliv na snižování škodlivých emisí. Tento posun v chování spotřebitelů podtrhuje širší společenský závazek k ochraně životního prostředí a je klíčovým faktorem rozšiřujícího se trhu se službami čištění DPF. Výsledkem je, že jak regulační tlaky, tak zvýšené ekologické povědomí synergicky přispívají k rozvoji odvětví čištění DPF filtrů a zdůrazňují složitý vztah mezi politikou ochrany životního prostředí a dynamikou trhu.

3. Analýza tržních dat

Údaje z partnerské zóny servisu DPF společnosti Otomatic ukazují na výrazný nárůst poptávky po službách čištění filtrů pevných částic (DPF). Meziroční nárůst počtu vyčištěných filtrů DPF o 50% - z 56 000 v roce 2022 na 84 000 v roce 2023 - svědčí o výrazném nárůstu využívání služeb. Tento růst dále potvrzuje pozoruhodný nárůst návštěvnosti webových stránek společnosti, která se zvýšila z 580 000 v roce 2022 na 720 000 v roce 2023. Zvýšená návštěvnost webových stránek potvrzuje rostoucí zájem spotřebitelů o služby čištění DPF filtrů.

Tento nárůst využívání služeb i online zapojení poukazuje na širší trend na trhu s údržbou automobilů, který odráží zvýšené povědomí a obavy o emise vozidel a dopad na životní prostředí. Tyto údaje znamenají nejen rozšiřující se trh se službami čištění filtrů pevných částic, ale také naznačují, že majitelé vozidel jsou stále aktivnější v údržbě systémů kontroly emisí, aby vyhověli předpisům na ochranu životního prostředí a zajistili optimální výkon vozidla.

Celosvětový trh s filtry pevných částic (DPF) rychle roste kvůli přísným pravidlům pro znečišťování životního prostředí a velkému počtu dieselových automobilů.
V roce 2022 měl trh s filtry DPF hodnotu $17,8 miliardy a očekává se, že do roku 2028 vzroste na $33,73 miliardy.
To znamená, že služby čištění DPF bude potřebovat více lidí, zejména v Evropě a na americkém trhu.
Pro nové servisní dílny na čištění DPF filtrů se nabízí velká příležitost, jak uspokojit tuto rostoucí poptávku.

4. Návratnost investice

Dynamika trhu spojená se službami čištění filtrů pevných částic (DPF) je přesvědčivým důvodem pro investice do specializovaného vybavení, zejména vzhledem k průměrné tržní ceně za služby čištění DPF, která se pohybuje mezi 200 a 250 EUR. Tato cenová struktura umožňuje rychlou návratnost investice (ROI) do nákupu specializovaných strojů na čištění DPF, obvykle do 12-18 měsíců, za předpokladu pravidelného poskytování služeb.

Řada čisticích strojů Otomatic na DPF filtry, nabízená ve třech cenových segmentech: V závislosti na modelu a jeho vlastnostech se cena pohybuje od 16 500 EUR do 46 000 EUR. Tato cenová diferenciace zohledňuje různé investiční a servisní možnosti a poskytuje správnou volbu pro různé velikosti a obchodní cíle. Při výpočtu návratnosti investice je i u nejdražšího modelu zřejmé, že provedení téměř 200 služeb čištění DPF může pokrýt náklady na stroj. Tento výpočet vychází z vysoké poptávky po službách čištění DPF filtrů, která je vyvolána rostoucími ekologickými předpisy a potřebou zachovat výkonnost a shodu dieselových vozidel.

Nízké provozní náklady ve výši přibližně 10 EUR na filtr dále zvyšují ziskovost této investice. Takto nízké provozní náklady v kombinaci s vysokým servisním poplatkem výrazně zvyšují ziskové marže, takže investice do technologie čištění DPF je nejen ekonomicky opodstatněná. Tento scénář nastiňuje silný obchodní případ pro poskytovatele automobilových služeb a signalizuje, že investice do technologie čištění DPF, zejména od renomovaného výrobce, jako je Otomatic, je na současném trhu repasovaných automobilů rozumným finančním rozhodnutím.

5. Podíl dílen a vozových parků na trhu

Podíl na trhu služeb čištění filtrů pevných částic (DPF) mají především místní autoservisy a vozové parky dopravních prostředků, které dohromady tvoří přibližně 70% zákazníků. Majitelé autoservisů se stále častěji rozhodují pro nákup strojů na čištění DPF pro vlastní potřebu a pro rozšíření nabídky služeb. Tato investice nejen zvyšuje schopnost autoservisů poskytovat komplexní servisní služby, ale také reaguje na rostoucí poptávku po čištění DPF mezi majiteli vozidel se vznětovými motory.

Navzdory rostoucímu trendu investic autoservisů do strojů na čištění filtrů pevných částic (DPF) zůstává faktem, že podstatně větší část autoservisů takovým zařízením nedisponuje. Tato situace vedla ke spolupráci mezi autoservisy, kdy ty, které nemají možnost čištění DPF, často využívají služeb nabízených jinými servisy, které do těchto specializovaných strojů investovaly.

Tento model spolupráce je přínosem pro celý automobilový průmysl, protože rozšiřuje dostupnost služeb čištění DPF filtrů pro širší okruh majitelů vozidel a provozovatelů vozových parků. Je také příkladem praktického řešení problému vysokých nákladů na vybavení a specializované povahy technologie čištění DPF. Díky tomuto způsobu sdílení zdrojů mohou menší nebo méně specializované autoservisy nabízet komplexní soubor služeb, což zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků, aniž by bylo nutné předem investovat značné prostředky do specializovaného vybavení.

Zajímavé je, že rozšíření poskytovatelů služeb v oblasti čištění DPF paradoxně podporuje větší zájem o tuto službu díky zvýšenému celkovému povědomí trhu o její dostupnosti. S tím, jak stále více servisů začíná nabízet služby čištění DPF, roste povědomí majitelů vozidel a provozovatelů vozových parků, což vede k nárůstu poptávky. Tento trend znamená pozitivní zpětnou vazbu, kdy rozšiřující se síť servisů posiluje vnímání hodnoty a nutnosti pravidelné údržby DPF, čímž se čištění DPF v očích spotřebitelů dále etabluje jako kritická součást údržby vozidel se vznětovými motory.

5.1. Podíl specializovaných servisních středisek DPF na trhu

Nicméně zásadní roli na trhu hraje přítomnost specializovaných servisních středisek pro filtry pevných částic (DPF), která mají největší podíl a uspokojují široké spektrum zákazníků. Tato střediska, která se věnují výhradně údržbě a čištění DPF, disponují nejen specializovaným vybavením nezbytným pro důkladné čištění, ale také odbornými znalostmi potřebnými k řešení nejrůznějších problémů souvisejících s DPF. Jejich soustředěný přístup jim umožňuje nabízet vysokou úroveň kvality služeb a technické odbornosti, díky čemuž jsou preferovanou volbou pro mnoho majitelů vozidel a provozovatelů vozových parků, kteří hledají spolehlivá a účinná řešení údržby DPF.

Zatímco místní autoservisy mohou nabídnout širokou škálu obecných oprav automobilů, v případě pokročilé údržby DPF filtrů se spoléhají na specializovaná centra. Tato symbióza zajišťuje, že bez ohledu na to, kam majitel vozidla se vznětovým motorem zajde do servisu, má přístup k celé škále potřebných služeb údržby, což posiluje celkovou pohodu a efektivitu vozového parku vozidel se vznětovým motorem a podporuje cíle ekologické udržitelnosti.

6. Dopad technologie umělé inteligence

Integrace umělé inteligence (AI) do trhu s repasovanými automobilovými díly představuje transformační vývoj v rámci celého automobilového opravárenského průmyslu. Moderní servisy stále více využívají pokročilé technologie, včetně systémů umělé inteligence, aby zvýšily kvalitu a efektivitu svých služeb. Tyto technologické investice jsou vedeny snahou optimalizovat provozní procesy a zajistit si konkurenční výhodu na rychle se vyvíjejícím trhu.

Společnost Otomatic, která si uvědomuje tyto průmyslové trendy a požadavky trhu, představila průkopnické řešení, které vystihuje potenciál umělé inteligence v odvětví oprav automobilů. Jejich inovativní čisticí stroj DPF Platinum (AI) využívá technologii AI k revolučnímu přístupu k procesu obnovy DPF. Tento vývoj nejenže znamená závazek společnosti Otomatic k inovacím, ale slouží také jako reakce na rostoucí potřebu sofistikovanějších, účinnějších a efektivnějších řešení oprav.

7. Tržní diferenciace

Zavedení služeb založených na umělé inteligenci umožňuje dílnám vybaveným technologií Otomatic odlišit se na trhu. Nabídkou nejmodernějších řešení pro repasování mohou tyto dílny přilákat širší klientelu, včetně ekologicky uvědomělých spotřebitelů a podniků, které hledají nejúčinnější a nejefektivnější možnosti servisu.
Zavádění technologií umělé inteligence, jako jsou ty, které zavedla společnost Otomatic, mění odvětví repasování automobilových dílů a nastavuje nové standardy kvality služeb, efektivity a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že stále více servisů uznává hodnotu těchto inovací, je toto odvětví připraveno na další pokrok, který povede k neustálému zlepšování údržby a péče o vozidla.

O autorovi

Christopher Smolec - generální ředitel společnosti OTOMATIC

Odborník na rozvoj podnikání a budování vztahů se zákazníky. Od roku 2018 se aktivně podílí na propagaci a aktualizaci strojů a metod pro čištění filtrů pevných částic, často známých pod zkratkami: DPF, FAP, GPF.

cs_CZCzech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram